Excel

Funció Excel MIN

Excel Min Function

Funció Excel MINResum

La funció Excel MIN retorna el valor numèric més petit d’un interval de valors. La funció MIN ignora les cel·les buides, els valors lògics TRUE i FALSE i els valors de text.

Propòsit Obteniu el valor més petit. Valor de retorn El valor més petit de la matriu. Sintaxi = MIN (número1, [número2], ...) Arguments
  • número 1 - Nombre, referència al valor numèric o rang que conté valors numèrics.
  • número2 - [opcional] Número, referència al valor numèric o interval que conté valors numèrics.
Versió Excel 2003 Notes d'ús

La funció MIN es pot utilitzar per retornar el valor més petit d’un conjunt de dades. Per exemple, el millor temps en una cursa, la temperatura més baixa o el nombre de vendes més petit. Els arguments es poden proporcionar com a constants o com a referències o intervals de cel·les, per exemple:

 
= MIN (5,10) = MIN (A1,A2,A3) - MIN (A1:A10)

Notes:

  • La funció MIN ignora les cel·les buides.
  • La funció MIN de les versions actuals d'Excel accepta fins a 255 arguments. Si els arguments no contenen nombres, MIN retorna 0.
  • Es poden proporcionar arguments com a números, noms, matrius o referències que contenen números.
  • La funció MIN ignora els valors TRUE i FALSE i els números introduïts com a text, tret que s'escrivin directament a la llista d'arguments.
  • Per incloure valors lògics en una referència, consulteu el fitxer Funció MINA .


^