Excel

Operadors de matemàtiques

Math Operators

Excel

Per a l’escriptura de fórmules, Excel té un conjunt estàndard d’operadors matemàtics per realitzar sumes, restes, multiplicacions i exponentiacions (augmentant fins al poder de). A més, Excel admet l’agrupació amb parèntesis i la concatenació. Excel també proporciona suport per a intervals de cel·les i interseccions. Els símbols utilitzats per a aquestes operacions es resumeixen a la taula següent.Símbol Operació Exemple
+ Addició = 2 + 3 = 5
- Resta = 9-2 = 7
* Multiplicació = 6 * 7 = 42
/ Divisió = 9/3 = 3
^ Exponentització = 4 ^ 2 = 16
() Parèntesis = (2 + 4) / 3 = 2
& Concatenació = 'Z' & 100 = 'Z100'
: Rang = SUMA (F5: F7) = 6
espai Range Intersect = A1: A3 A2: C2 = A2

Excel també proporciona un gran nombre de funcions específiques .^