Excel

Percentatge d’objectiu

Percent Goal

Fórmula Excel: percentatge d’objectiuFórmula genèrica
=actual/goal
Resum

Si heu de calcular el percentatge d’objectiu, podeu fer-ho amb una fórmula senzilla que divideixi l’import real per l’import de l’objectiu, amb el resultat formatat amb el format de nombre percentual.Aquesta mateixa fórmula es pot utilitzar per calcular coses com el percentatge de l'objectiu, el percentatge del pressupost, el percentatge de previsions, etc.

compta quantes vegades apareix una paraula

A l'exemple, calculem el percentatge de previsió, de manera que simplement hem de dividir el resultat real a la columna D amb la previsió a la columna C i donar format al resultat a la columna E com a format de percentatge.

A la cel·la E5, la fórmula és:

 
=D5/C5
Explicació

Quan es treballa manualment, els resultats percentuals es calculen dividint un nombre per un altre (per exemple, una part per un tot) per obtenir un valor decimal i, a continuació, multiplicant per 100 per expressar-lo en percentatge.Excel pot mostrar valors decimals o fraccionaris automàticament com a percentatge aplicant el format de percentatge, de manera que no cal multiplicar per 100.

Objectiu negatiu

Si teniu un objectiu negatiu, la fórmula anterior no es calcularà correctament. En aquest cas, podeu calculeu la variància tal com s’explica aquí i, a continuació, afegiu la variància al 100% per obtenir el percentatge de l'objectiu:

 
=(actual-goal)/ ABS (goal)+100%
Autor Dave Bruns


^