Excel

Referència relativa

Relative Reference

Exemple d’adreça relativa a Excel

Una referència relativa a Excel és un punter a una cel·la o un interval de cel·les. Per exemple, una referència relativa a la cel·la A1 té aquest aspecte:Excel compta lletres en una cel·la
 
=A1

Les adreces relatives canviaran quan es copiï en una altra ubicació d'un full de càlcul perquè descriu el 'desplaçament' a una altra cel·la, en lloc d'una adreça fixa. Per ajudar a entendre què significa això, tingueu en compte la frase 'la casa del costat de la dreta'. Només podeu entendre la ubicació d’aquesta casa si enteneu el punt de partida, perquè la ubicació es descriu en termes relatius.

Per defecte, totes les referències de les fórmules d'Excel són relatives. Podeu convertir una referència relativa a referència absoluta amb mitjançant signes de dòlar ($).

Exemple

A l'exemple que es mostra, la fórmula a E4 conté dues referències relatives que canviaran de la següent manera quan es copiï la columna E:

Com puc ordenar columnes a Excel?
 
=C4*D4 =C5*D5 =C6*D6 =C7*D7 =C8*D8


^